Ưu Đãi 1 :

Thưởng tiền mặt khi tăng cấp Vip
Khi thành viên tăng cấp độ Vip mới sẽ được nhận tiền thưởng "Tăng Cấp". Mỗi ngưỡng Vip thành viên chỉ được nhận 1 lần duy nhất.
Level Tiền Thưởng (VND)
1 300.000
2 400.000
3 500.000
4 600.000
5 700.000
6 800.000
7 1.000.000